Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

kragan
Թէ ոտքերդ ա՛լ ուժասպառ չկարենան քեզ տանիլ
Պահէ աչքերդ լոյս գագաթին արեգնափայլ
Թէ պիտ' մեռնիս, լաւ է մեռնիս աչքերդ յառած
Լոյսին անմահ քան թէ սողալ հողակպիկ...
..............................
Յիշատակը մի՛ մեռցներ
Հեւք մ'ունի ան քու հոգիէդ
Սիրոյ շող մը սիրող սիրտէդ
Թող ան թրթռայ հոգիիդ մէջ...
..............................
Հոգիներ կան այնպէս մաքուր ու անարատ
Շողքը անոնց ճառագայթէ աչքերուն մէջ
Որոնք կարծես մէյ մէկ ջահ մըն են սրբազան
Հոգւոյն լոյսով եւ վառ կրակով ջահաւորեալ...
..............................
Խենթ գըրիչներ կ'երգեն երգը ազատութեան
Խենթ մարդիկ լոկ զայն կ'ընծայեն կեանքի ուղի
Միւսները սոսկ կը ծիծաղին իր երեսին
Դառնալով սոսկ ստրուկ նսեմ սին հաշիւին...
..............................
Երազը ունի լոկ կախման կէտեր
Քանզի վերջ չունի մինչ շողը վերջին
Կը վարդագունէ իղձեր ու տենչեր
Եւ միշտ անկատար երանգ մը ունի..
..............................
Թող իմ տեղը մարդ չիմանայ
Թող ուրանան վաստակս թանկ
Աստուած միայն կրնայ ճանչնալ
Վաստակն արդար եւ հոգեբաշխ...
..............................
Փաթի՛լ-փաթի՛լ ձիւնը տեղաց
Վարսերուս մէջ իմ հուրհրան
Բայց հուրքն անոնց՝ կրա՛կ ու բո՛ց
Դեռ կայծկլտա՛ն սիրակարօտ...
..............................
Թէ մահ կայ դաժան ու ողբերգական
Ի՛նչ ակնոցով ալ դուն նայիս անոր
Գոնէ, Տէ՛ր Աստուած, հերթով ան ըլլայ
Տարիքի կարգով...ծերութեան օրով...
..............................
Անյագուրդ տենչն է որ յարատեւէ
Որ ծարաւ սիրտ մը թողու իր ետին
Զերթ երազ անհաս որուն պիտ'ձգտիս
Բայց պիտ' չունենաս մեծ սիրոյ մը պէս...
..............................
Ըսա՛ծ-չըսա՛ծ խօսքերուս մէջ
Տուայտեցաւ հոգիս անափ
Ըսած խօսքս հիւլէ մըն էր
Չըսածս էր տիեզերք մ'անծայր...
..............................
Խօսք կայ որ սեղմ ադամանդ է
Գերէ հոգիդ, կախարդէ զայն
Խօսք ալ կայ փուճ, չառինքընէր
Որքան շքեղ ալ ան ըլլայ..
..............................
Մի՛ զըլանաք մարդ էակը ուրախացնել
Ժպիտով մը, բարի խօսքով ու արարքով
Ձեր ըրածը վերադառնայ անպայման ձեզ
Ձեր հոգւոյն մէջ կ'ապրի յաւերժ ու լուսաթով...
..............................
Սիրտդ թէ որ չճենճերի
Չկայծկլտայ, չհրավառի
Ինչպէ՞ս պիտի ճրագ դառնայ
Լուսավառի ան հրափայլ...
..............................
Բերկրանքիս մէջ արեւաշող
Տրտմաթախիծ երանգ մը կայ
Ինչպէս ճաճանչ մը լուսաթով
Մորմոքիս մէջ իմ ցաւատանջ...
..............................
Ամէն օր նոր ճանապարհ է
Անսկիզբ ու անվախճան է
Երբ կը փնտռենք գեղեցիկը
Անսպառ է անոր լոյսը...
..............................
Խոհը վսեմ զիս կամարէ
Ապրողաց ու չապրողաց հետ
Կը զանցէ ան ժամ-ժամանակ
Տարածքները բաժանարար...
..............................
Հոգիս կարծես տիեզերք մըն է
Որ կ'ընդգրկէ համայնն իր մէջ
Գոյներ, թոյրեր ու երանգներ
Բիւր աշխարհներ աշխարհիս մէջ....
..............................
Թէ կեանքն չըլլար մեծ առեղծուած
Զոր պիտ' պեղես դուն շարունակ
Պոէտն յայնժամ աշխարհ չէր գար
Վերծանելու զայն հիասքանչ...
..............................
Մի՛ վստահիր դափնիներուդ
Որոնք թռիչքդ կը խափանեն
Մտքիդ, սրտիդ, կամքիդ ոյժ տուր
Որ կարենաս յարատեւել..
..............................
Գիրի բագինին դուք մի՛ մօտենաք
Թէ քէնով, ոխով, կեղծիքով էք լի
Գիրը խորան է լուսոյ, հաւատքի
Շուրթով անմաքուր դուք մի՛ պղծէք զայն...
..............................
Անկեղծ սիրոյ ճառագայթներն թէ որ ուզես դուն ընկալել
Մաքրէ սիրտդ ժանգ ու դիրտէն, աղտ ու մրուրէն ցեխախառն
Որ կարենաս զայն ընդունիլ արփիագեղ ճաճանչին պէս
Լուսաւորուի՛լ, հրավառի՛լ, ընդարձակի՛լ անոր նման...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ