Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

kragan
Փնտռեցի լոյսն իմաստութեան
Գեղեցկութեան, ազնւութեան
Լոյսն անոնց միշտ անսպառ
Ինձ ճախրանքի թեւեր տուաւ...
..................
Շքեղափայլ պալատներուն
Սառնութիւնը ես զգացի
Մեր հինաւուրց, հնամեայ վանքին
Սրբատաշ քարն զիս ջերմացուց...
..................
Մտքի, սրտի յոյզն ու խռովքն է
Որ ափէ ափ հոգիդ լեցնէ
Ալեկոծէ քեզ փրփրադէզ
Որ մարգրիտներ ափին նետէ...
..................
Խառնաշփոթ է լրատուական
Որ մոլորիս, չհասկնաս
Ճիշդն ու սխալը իրար խառնես
Ո՞վ է, ի՞նչ է, դուն չըմբռնես...
..................
Ինչպէ՞ս կ'ապրիս դղեակիդ մէջ
Որկորովդ գերյագեցած
Երբ քիչ անդին փողոցին մէջ
Սովալլուկ փոքրիկներ կան...Ե.Գ
..................
Ճշմարիտը այն հունտն է
Որ թաքնուած է հողին մէջ
Խոփդ պիտի խրես խորունկ
Որ կարենաս զայն բերել դուրս..
..................
Տառապանքով միայն կրնաս
Իջնել հոգւոյն խորխորատներ
Անոր անհունը խորզգալ
Խորունկ սրտով մը կարեվէր...
..................
Ժամանակը մեծ դպրոց է
Ան կը կրթէ, կ'ուսուցանէ
Յարդը ցորենէն կը զատէ
Բայց ան մեծ գին կը պահանջէ...
..................
Գովեստն անկեղծ թեւեր կու տայ
Կը խրախուսէ, նոր լիցք կու տայ
Քննադատող խօսքը սակայն
Թէ անկեղծ է՝ նոր դաս կու տայ...
..................
Շքեղ պերճանքն ողջ աշխարհի
Ագահներուն դառնայ բաժին
Գողտրիկ անկիւն մը բնութեան
Թող զիս լիացնէ երջանկութեամբ...
..................
Կեանք մը համակ քեզ կ'ընծայես
Խոհ-ապրումներ, միտքեր անանց
Կը նախընտրեն ուտել-խմել
Քան խրախճանքը հոգիին գանձ...
..................
Ներկայ պահը ներկան չէ միայն
Ան անցեալին է պարտական
Ապագային է ուղղորդուած
Խտացած պահ յաւերժական...
..................
Կեանքը մաղ է, կը մաղէ յար
Ընկեր, ծանօթ ու բարեկամ
Պահեր ապրուած ու չապրուած
Կը մնայ լոկ էականն..
..................
Թող կեանքն ըլլար մի զառիվեր
Բարձրանայիր դուն անվերջ
Զառիթափը չըլլար երբեք
Կանգառն ըլլար կեանքի վերջ...
..................
Ի՛նչ ալ պատահի կամ չպատահի
Յուսալքուելու իրաւունք չունիս
Կեանքը պայքար է, դադար մը չունի
Մի յանձնուիր կոյր ճակատագիրին...
..................
Երկար ապրիլն իր գինն ունի
Մէկը կ'երթայ իր հմայքով վէս
Միւսը տակաւ կը թառամի
Գունաթափի իր ողջ հմայքէն...
..................
Խոհը խորունկ քմահաճ է
Ուզած պահին ան կ'այցելէ
Անպատեհ ժամն ան նախընտրէ
Որ զայն փախցնես, յետոյ փնտռես...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ