Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ ԿԱՄ ՔԱՌԱՏՈՂԵՐ

kragan
Մեծ մարդերու անչափ սով կայ
Որոնք որպէս լոյսի ճաճանչ
Ճառագայթեն աշխարհն պատող
Մշուշին մէջ մոլորեցնող..
.....................
Շուրջդ բոլոր՝ զօրաւորին
Խնկարկեցին կոյր ու հլու
Դուն միայնակ ճշմարիտին
Եղար հպարտ սպասարկու..
.....................
Ձեւ էր, ցոյց էր, խորք մը չկար
Զգեստի տակ մարմին չկար
Մարմինին մէջ հոգի չկար
Խամաճիկ մըն էր սարքուած...
.....................
Տօթակէզ օր է, հրաշէկ լաւա է
Երկնէն կը թափի, աշխարհ պարուրէ
Բառերս նոյնպէս հուր ու կրակ են
Գուցէ ջերմացնեն սիրտերը սառցէ...
.....................
Սիրտս կարծես վարդ մը ըլլար
Իր թերթերով բազմաբուրեան
Թերթ առ թերթ ես բացի զայն
Անխտրօրէն ու շռայլաբար...
.....................
Թէ որ հոգիդ մրուրապատ
Փորձես ծածկել փայլով ոսկեայ
Ուշ թէ կանուխ ի յայտ պիտ' գայ
Սեւ մրուրովն իր մէջ թաքնուած...
.....................
Ցաւը ինչպէ՞ս կրնաս մոռնալ
Յուշարարը ան կը դառնայ
Այրած սրտիդ որ հաւատաց
Եւ խաբուեցաւ ան չարաչար...
.....................
Գոհար սիրտը ես սիրեցի
Գոհար քարէն ալ թանկագին
Զայն փնտռեցի ես շարունակ
Որպէս անգին գանձ ոգեկան..
.....................
Ուրախ պահեր՝ որքան ուզես
Անցան, գացին հետք չթողած
Տառապանքս լոկ ինձ մնաց
Որպէս փուշ մը սրտիս խրած...
.....................
Կեղծն անկեղծին դիմաց կանգնած
Իր ծուռ դէմքին ցոլքը տեսաւ
Փախուստ ուզեց տալ ծակէ-ծակ
Դիմակն ինկաւ, փշրուեցաւ..
.....................
Թէկուզ համայն աշխարհն ման գաս
Հրաշալիքներ տեսնես հազար
Սրտիդ մէջ լոկ ամբարածդ
Կը մնայ յար ճշմարիտ գանձ...
.....................
Լոյսն տեսնելէ ետք, ինչպէ՞ս կոյր մնալ
Շարունակել դեռ խարխափել անվերջ
Պատէ-պատ զարնուիլ, ճամբան չգտնել
Կամովին կոյրին՝ չէ՛ ներում չկայ..
.....................
Մարդիկ անմար խանդ մը ունին
Երբ ազատ ես մտքիդ թռիչքով
Չես հպատակիր դիրքին, դրամին
Ուժեղ, անկախ ես ոգիով...
.....................
Մարդիկ չեն ներեր երբ շիփ շիտակ ես
Չես քծնիր, ծռիր ուժեղ կարծածին
Ճշմարիտը լոկ կ'ըսես ու կ'անցնիս
Անով կը զգաս դուն հպարտ ու զօրեղ...
.....................
Գեղեցիկով պիտի հիանալ
Հոգիով, սրտով պիտի լիանալ
Թէ շահ, օգուտ քաղես անկէ
Կը դադրի քեզ հմայելէ...
.....................
Կեանքիս գարնան, ամպերու մէջ
Հոգիս թեւեց երկնաթափառ
Կեանքիս աշունն զիս ցոյց տուաւ
Անդունդը խոր ծալ-ծալ բացուած...
.....................
Հոգիները թէ որ սիրեն
Միշտ միասին կը զրուցեն
Չկայ միջոց ու ժամանակ
Զիրենք դարձնէ տարանջատ...
.....................
Հոգիս տիեզերք մըն է անհուն
Իր վիհերով, խորխորատով
Բարձունքներով իր արեւոտ
Մերթ վեր, մերթ վար ճախրեմ ցնծուն...
.........................
Վերիվայրում մըն է կեանքը
Այսօր վերն ես՝ լոյս գագաթը
Վաղը կրնաս ըլլալ վարը
Մարդ մնալն է կարեւորը..
.....................
Սրտաբուխ խօսքը սահման չի ճանչնար
Խենթութիւն ունի ան իր բառին մէջ
Չափուած-ձեւուածը հաշուենկատ է
Սրտին չի դպչիր, չունի ան հմայք...
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ