Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Կիպրահայ

ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԸ 2018-2019


Ամավերջի հանդէսները ուրախութեան եւ տրտմութեան խառն ապրումներով կը պատեն սիրտերը....Ուրախութեան՝ քանզի նոր ընձիւղներով կը թարմանայ հայ հնամեայ ծառը, տրտմութեան՝ քանզի անիկա բաժանման պահ է եւ նոր սկիզբ նոր մարտահրաւէրներու դէմ յանդիման...
Այս տարի 47-րդ հունձնքն էր Նարեկ վարժարաններու որ կ'ընծայուէր հայ կեանքին: Նախակրթարանի բաժինէն՝ 20 շրջանաւարտ ( 10՝ Նիկոսիա, 6՝ Լիմասոլ, 4՝ Լառնագա), իսկ Միջնակարգի բաժինէն՝ 5 շրջանաւարտ գրաւեր էին գեղեցկօրէն զարդարուած Նիկոսիոյ Նարեկի ամփիթատրոնի բեմը: Հանդիսութիւնը կը վայելէր Հովանաւորութիւնը՝ Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ Նախագահութիւնը՝ Կիպրահայ համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի: Ներկայ էին Լառնաքայի Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մաշտոց Աւ. Քհնյ. Աշգարեան, Նիկոսիոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան, Կրթական Նախարարութեան ներկայացուցիչը, Ստրովոլոսի քաղաքապետ՝ Պրն. Անտրէաս Բաբախարալամպուս, Հոգաբարձութեան անդամներ, Երեսփոխանական եւ Ազգային Վարչութեան Ժողովներու ատենապետեր եւ անդամներ, կառոյցներու եւ միութեանց ներկայացուցիչներ, խմբագիրներ, ծնողներ, հիւրեր:
Ան տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 19 Յունիս 2019, կ.ե. ժամը 6:30-ին, վարժարանի ամփիթատրոնին մէջ ի Նիկոսիա:
Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի առաջնորդութեամբ, շրջանաւարտ-շրջանաւարտուհիները հանդիսաւորութեամբ գրաւեցին իրենց տեղերը երաժշտութեան հնչիւններու տակ: Այնուհետեւ, յաջորդաբար հնչեցին՝ Կիպրոսի, Հայաստանի եւ Նարեկ վարժարանի քայլերգները, յոտնկայս ունկնդրութեամբ:
Հոգաբարձութեան խօսքը փոխանցեց վարժարաններու Հոգաբարձութեան Ատենապետ՝ Պրն. Վարդան Թաշճեան, որ շեշտեց դստիարակութեան եւ կրթութեան դիմագրաւած դժուարութիւնները՝ ներկայ բարոյական-ընկերային ճգնաժամային ժամանակներուն, ուր համացանցի վայրագ ներխուժումը՝ պատանիներու կեանքէն ներս կ'ունենայ իր յոռի ազդեցութիւնը անոնց վարք ու բարքին վրայ, ընդգծեց ուսուցիչ-ծնողք սերտ համագործակցութեան անհրաժեշտութիւնը, ապա սրտագին շնորհակալութիւն յայտնեց տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանին՝ իր անխոնջ եւ ամբոջանուէր ճիգերուն ու քրտնաջան աշխատանքին համար, ինչպէս նաեւ՝ բոլոր կրթական մշակներուն եւ ծնողներուն, որոնք իրենց զաւակներուն կրթութիւնը կը վստահին Նարեկ վարժարաններուն:
Տարեկան ուսումնակրթական տեղեկագիրը ներկայացուց տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան, անդրադառնալով վարժարաններու կրթադաստիարակչական, ուսումնական, դասարանային եւ արտադասարանային ծրագիրներուն եւ գործունէութեանց, հանդիսութեանց եւ ձեռնարկներուն, որոնք տեղի ունեցեր էին 2018-2019 ուսումնական տարեշրջանին, իրենց բոլոր մանրամասնութիւններով: Ապա ջերմագին շնորհակալութեան խօսք ուղղեց Խորէն արքեպիսկոպոսին, Պետական Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանին, Հոգաբարձութեան ատենապետին եւ անդամներուն, ուսուցիչ-ուսուցիչներուն եւ ծնողներուն:
Նախակրթարանի շրջանաւարտները յստակ առոգանութեամբ եւ գեղեցկօրէն արտասանեցին Խաչիկ Դաշտենցի «Հայերէն» բանաստեղծութիւնը:
Ապա տեղի ունեցաւ վկայականաց եւ մրցանակներու բաշխումը ձեռամբ Պետ. Ներկայացուցիչին, Կաթ. Փոխանորդ Սրբազան Հօր, ատենապետին եւ տնօրէնութեան:
Նախակրթարանի շրջանաւարտներուն անունով հրաժեշտի հայերէն ուղերձ կարդաց Ալեքսիա Ալթունեան, իսկ Միջնակարգի շրջանաւարտներուն անունով՝ Էլեն Անդրէասեան՝ յունարէն եւ Մեղեդի Թաշճեան՝ հայերէն:
Իր Հուսկ Բանքին մէջ, տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան, իր խօսքը ուղղելով շրջանաւարտներուն, յատկապէս ըսաւ «Եղէ՛ք աշխատասէր, նպատակասլաց, տքնաջան ու յարատեւ աշխատող, որովհետեւ ջանասիրութեան եւ յարատեւութեան ընդմէջէն միայն պիտի կարենաք յառաջդիմել: Իսկ երբ յարատեւութեան ու վճռակամութեան կողքին, ունիք նաեւ պատրաստակամութիւնը դուք ձեզ ինքնարժեւորելու եւ բարելաւելու, այն ատեն վստահաբար ձեր բոլոր ծրագիրները յաջողութեամբ պիտի պսակուին» եւ աւելցուց. Ձեր հայախօսութեամբ եւ հայեցի դաստիարակութեամբ դուք այսօր ապրող ապացոյցն ու վկան էք մեր ժողովուրդի յարատեւման ու բազմանալու կամքին: Տէ՛ր կանգնեցէք մեր սքանչելի լեզուին եւ ձեր մէջ միշտ վա՛ռ պահեցէք հայու հոգին եւ ոգին:
Կրկին կը շնորհաւորեմ ձեզ եւ բարի երթ կը մաղթեմ բոլորիդ»:
Շատ տպաւորիչ էր, այնուհետեւ, միջնակարգի շրջանաւարտներուն կատարումը գրական համադրութեան մը, ուր տեղ գտեր էին աշակերտական գործեր նուիրուած հայրենիքին եւ Վահագն Դաւթեանի «Ներբող Մայրենի Լեզուին» բանաստեղծութենէն տողեր:
Հայկական ազգագրական պարի հոյակապ կատարումը ( Պարուսոյց՝ Պրն. Քէլէշեան) վարժարանիս պարախումին կողմէ եւ «Երեւան Էրեբունի», «Երեւան» եւ «Հրաժեշտի Երգ» խմբերգներու անթերի կատարումը վարժարանիս երգչախումբին կողմէ, խմբավարութեամբ Պրն. Ս. Տէմիրճեանի, դաշնակի ընկերակցութեամբ Երէցկին Թ. Հապէշեանի, յաւելեալ փայլ մը տուին այս բովանդակալից եւ տպաւորիչ հանդիսութեան: Իսկ Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոսի օրհնութեան խօսքն ու Պահպանիչը իմաստալից կերպով աւարտեց զայն:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը ջերմօրէն կը շնորհաւորէ Նարեկ վարժարաններու նախակրթարանի եւ Միջնակարգի բոլոր շրջանաւարտները, իրենց մաղթելով բարի երթ, կանաչ ճանապարհ եւ նորանոր յաջողութիւններ:
Երան Գույումճեան