Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Կիպրահայ

«Կեանքը հարիւր տարի ետք»

Ուրախութեամբ իմացանք որ կիպրահայ 9-ամեայ Գուրգէն Թորոսեան՝ կիպրական նախակրթարաններու երեք այլ աշակերտներու հետ միասին, գրաւած է առաջին տեղը՝ Robotex-ի կազմակերպած համաշխարհային մրցոյթին, որուն թեման էր՝ «Կեանքը 100 տարի ետք» եւ կ'առաջադրէր կառուցել ապագայի վայելուչ քաղաք մը՝ ռոպոթական երեք կառոյցներով, օգտագործելով յայտնի նիւթեր Lego-ի ռոպոթական փաթեթէն: Քաղաքային կառոյցը կ'ընդգրկէր տուն մը, դպրոց մը, հանրային պարտէզ մը, լիճ մը եւ զանոնք իրարու միացնող ճամբան:
Հետաքրքրական է որ քաղաքը ունէր իր սեփական արեւը, որ ցերեկուան լոյսին կը ստեղծէր իր շուքը եւ պատուհանները կը բացուէին միաժամանակ, ինքնաշարժը դուրս կ'ելլէր տունէն եւ երեխաները կը տանէր դպրոց, իսկ երեկոյեան՝ մայրամուտին, երեխաները եւ ամէն ինչ կը վերադառնային իրենց տեղերը եւ պատուհանները կը փակուէին, նոյն մեքանիզմի գործողութեամբ:
Այսպէս, Անտրէաս Եոաննու, Էքթորաս Սթիլիանիտիս եւ Գուրգէն Թորոսեան, իրենց խումբի պատասխանատու Էրիա Մաքրիտուի հետ միասին, գրաւեցին առաջին տեղը՝ աշխարհի չորս ծագերէն մասնակցող 60 այլ խումբերուն մէջ: Նշենք որ Robotex-ի 2017-ի համաշխարհային մրցոյթը տեղի ունեցաւ Էսթոնիայի մայրաքաղաք Թալինի մէջ, 24 եւ 25 Նոյեմբերին:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը կը շնորհաւորէ Գուրգէն Թորոսեանը, մաղթելով իրեն նորանոր յաջողութիւններ: