Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Կիպրահայ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ՀԱՐՑԵՐԸantsoutarts1a

Համազգայինի Կիպրոսի Օշական Մասնաճիւղը գեղեցիկ գաղափարը ունեցեր էր կազմակերպելու մշակութային երեկոյ մը նուիրուած՝ Հայկական տեղեկատուական դաշտի խնդիրներուն, հիւր բանախօսներ ունենալով «Ազդակ» թերթի գլխաւոր խմբագիր, պատասխանատու տնօրէն Պրն. Շահան Գանտահարեանը եւ Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանը: Ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 13 Հոկտեմբեր, 2017-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Առաջնորդարանի «Վահրամ Իւթիւճեան» սրահին մէջ, ներկայութեամբը՝ կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի, Կաթ. Փոխ. Գերաշնորհ Խորէն Արք. Տողրամաճեանի, քահանայ Հայրերուն եւ մշակութասէր հոծ հանրութեան մը:

Պրն. Արթօ Դաւիթեանի բարեգալուստի կարճ խօսքէն ետք, խօսք առաւ Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, որ անդրադարձաւ յետ-Եղեռնեան Սփիւռքի իրավիճակին, յատկապէս նշելով որ հողային եւ մարդկային կորուստէն ետք, տարագիր արեւմտահայութեան մեծագոյն կորուստը կարելի է համարել իր երեքհազարամեայ պատմութեան կորուստը, զոր ան պարտէր վերակառուցել իր հայեցի դիմագիծը պահպանելու համար: Այսպէս է որ տակաւ կազմաւորոուող հայագաղութներուն մէջ, բացուեցան դպրոց ու եկեղեցի, որոնց կողքին ծնունդ առին լրատուամիջոցները՝ հայ մամուլը, իրազեկելու հայ հանրութիւնը, զայն կապելու իր արմատներուն, ինքնագիտակցութիւն ներարկելու անոր..., քանզի պատմութիւնը, ըսաւ Դոկտ. Ճէպէճեան, մեր ամէնուն կեանքն է՝ իր վարք ու բարքով, նկարագրով, իր առօրեայ կենցաղով, ազգային-հաւաքական կեանքով, լեզուով ու մշակոյթով...

Ապա ան ներկայացուց «Ազդակ» օրաթերթը, որպէս համայն սփիւռքի, նոյնիսկ հայաշխարհի ամէնէն տարածուած եւ հեղինակաւոր թերթը, շնորհիւ անոր ժրաջան, հմուտ եւ նուիրեալ խմբագրապետին՝ Պրն. Շահան Գանտահարեանին, որ էապէս կուսակցական թերթին տուած է համահայկական բնոյթ, անոր էջերուն մէջ տեղ տալով ամէնէն տարբեր մտածողութեանց եւ հակադիր գաղափարներու, առանց խտրութեան: Նմանապէս, ան բարձր արժեւորեց թերթին խմբագրականները, որոնք, շեշտեց բանախօսը, կը յատկանշուին իրենց քննական մտածողութեամբ, մտածել տուող, խորհրդածելու մղող միտքերով: Նշեց որ ներկայիս Շահան Գանտահարեան նաեւ գլխաւոր պատասխանատուն է՝ Սփիւռքի նախարարութեան ստեղծած հայ լրագրողներու ընդհանուր խորհուրդին:
Այնուհետեւ, խօսքը տրուեցաւ «Ազդակ« թերթի խմբագրապետ՝ Շահան Գանտահարեանին, որ՝ առաջին հերթին, նշեց որ «Ազդակ» թերթի յաջողութիւնը արգասիքն է միասնական, խմբային աշխատանքի, ուր կայ խումբ մը նուիրեալներ, որոնք կը գործեն ցերեկ ու գիշեր, ամենայն պատասխանատւութեամբ եւ արհեստավարժ մօտեցումով: Ան ընդգծեց որ ներկայ ժամանակաշրջանը տեղեկանալու եւ տեղեկացնելու դար է գերազանցօրէն, ուր տակաւ նուազող եւ շատ անգամ փակուող թերթերուն փոխարէն, կը գործեն ընկերային կայքերը, ուր գրեթէ ամէն թերթ ունի իր կայքէջը, որուն հասու կը դառնան ցարդ չգերազանցուած, առաւելագոյն թիւով անհատներ, որոնք շատ յաճախ իրենց հաւանութեան նշանով, կամ՝ like-ով, իրենց բաժնեկցութեամբ, կամ՝ share-ով, իրենց մեկնաբանութեամբ, կամ՝ comment-ով կ'արձագանգեն լուրի մը, գրութեան մը, յօդուածի մը...: Այսպէս, ելեկտրոնային, ընկերային կայքերը դարձած են քաղաքական հարթակներ նաեւ, իսկ անոնց օգտատէրերը լուրեր սփռող, զանոնք մեկնաբանող, իրենց կեցուածքը արտայայտող, տեղեկացուող եւ տեղեկացնող լրաբերներ...

Պրն. Գանտահարեան յատկապէս շեշտեց վերադիտարկման՝ monitoring-ի անհրաժեշտութիւնը, ինչ կը վերաբերի ի մասնաւորի ազրպէյճանական եւ թրքական լրատուամիջոցներու սփռած ապատեղեկութեանց եւ անոնց արագօրէն արձագանգելու անհրաժեշտութեան խնդրին...: Այս ծիրէն ներս, ան կարեւորութեամբ ընդգծեց որ ցարդ Կիպրոսի կառավարութիւնն էր որ ամէնէն անվերապահ նեցուկն ու զօրավիգը եղած էր հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման, Թուրքիան պաշտօնապէս դատապարտելու իր յստակ կեցուածքով, Ցեղասպանութիւնը քրէօրէն պատժելի արարք նկատելու օրինագիծի իր որդեգրումով: Նմանապէս՝ Արցախի ինքնորոշման իրաւունքի հիման վրայ, Կիպրոսի կառավարութիւնը նշած էր որ Արցախը հայկական պատմական հող է, ուր հայեր հինաւուրց ժամանակներէն կ'ապրին ի հակադրութիւն հիւսիսային Կիպրոսի, որ բռնագրաւուած է Թուրքիոյ կողմէ: Վստահ եմ, շարունակեց ան, որ Կիպրոս պիտի ըլլայ գլխաւոր պետութիւնը, որ պիտի նաեւ զօրակցի մեր հողային հատուցման դատին:

Այնուհետեւ, հարցում-պատասխանի հետաքրքրական բաժին մը յատկացուեցաւ, ուր քննարկուեցան թերթի պիւտճէի, լեզուի մաքրութեան, համացանցային փոխուող աշխարհի հեռանկարներու եւ կարելիութեանց հետ առնչուող այլատեսակ հարցեր:

Գնահատելի եւ լուսաբանական ձեռնարկ մը՝ արդարեւ, որուն համար ողջունելի են զայն կազմակերպողներն ու հիւր-բանախօսները:

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ