Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

Կիպրահայ

ՄԵՐ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ ԿԱՆՉՈՒՈՐԸ antsoutarts1a

Կանչուորը հայկական հին եկեղեցի մըն է, որ կը գտնուի՝ այժմ բռնագրաւեալ Ֆամակուսթա քաղաքի հիւսիս-արեւմտեան կողմը: Բերդանման շինութիւնը կառուցուած է 1346-ին, Կիլիկիայէն Կիպրոս ներգաղթած հայ գաղթականներու կողմէ: Կառուցուած է հայկական ճարտարապետութեան ինքնատիպ ոճով, բայց կիպրական որմնադրութեան ոճով: Անիկա մաս կազմած է վանական մշակութային կարեւոր կեդրոնի մը, ուր կ'ըսուի որ ուսանած է Սուրբ Ներսես Լամբրոնացին:antsoutarts1a

1571 թուականէն ան մնացած է չօգտագործուած կառոյց մը, սակայն պահպանուած է 1907-ին, Կիպրոսի՝ Հնութիւններու պահպանման մարմնին կողէ: 1936-ին, կառոյցը վարձու տրուած է Ֆամակուսթայի հայկական համայնքին 99 տարուան վարձակալութեան ժամանակահատուածի մը համար: 1937-1944 թուականներուն ընթացող նորոգութեանց աշխատանքներէն ետք, առաջին Պատարագը մատուցուած է 14 Փետրուար 1945-ին Գրիգոր Պահլաւունի Արքեպիսկոպոսի կողմէ: Կանչուորը մասամբ հրկիզման ենթարկուած է կիպրացի թուրք զինեալներու ձեռամբ 1957 թուականի Մարտ ամսուան մէջ: Նորոգութեան ենթարկուելէ ետք, օգտագործուած է որպէս եկեղեցի մինչեւ 1962 թուականը: 1963-1964 թուականներուն, երբ տեղի ունեցան միջ-համայնքային բռնութիւնները, անիկա գրաւուած է կիպրացի թուրքերուն կողմէ, ապա՝ թրքական զինուժին կողմէ, Օգոստոս 1974-ին, դառնալով Կիպրոսի բռնագրաւեալ տարածքին մաս: 2003-ին, նոյնիսկ երբ ազատ տեղափոխութեան սեղմումները, որոնք դրուած էին բռնագրաւող վարչակարգին կողմէ, մասամբ վերցուեցան՝ Կանչուորը մնաց դեռեւս անմատչելի, քանզի ան կը գտնուէր «ռազմական գօտի»ին մէջ: Ներկայիս, ան մատչելի դարձած է, 2005 թուականի վերջերէն սկսեալ :