Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (67) Մարտ 2017

Կիպրահայ

Գերշ. Տէր ԽՈՐԷՆ Արք. ՏՈՂՐԱՄԱՃԵԱՆ նշանակուեցաւ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Կիպրոսի Թեմիantsoutarts1a

Մարտ ամսուան սկիզբը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի տնօրինութեամբ, Կիպրոսի Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ նշանակուեցաւ Գերշ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան, որ երկար տարիներու թեմական պաշտօն վարած է Յունաստանի մէջ, որպէս Առաջնորդը Յունաստանի հայոց թեմին: Արդարեւ, ըստ Աթէնքի մէջ լոյս տեսնող Ազատ Օր թերթին, ան Դեկտեմբեր 2016-ին կը հրաժարէր Յունաստանի թեմական իր պաշտօնէն, իր պաշտօնական հրաժարականը ներկայացնելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին:
Ազատ Խօսքի Խմբագրութիւնը լաւագոյն զգացումներով կը շնորհաւորէ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերշ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեանը իր թեմական նոր առաքելութեան կոչումին բարեբաստիկ առիթով, իրեն մաղթելով ամէն յաջողութիւն իր առաքելութեան իրագործման ճանապարհին ի պայծառութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ եւ ի բարօրութիւն կիպրահայ համայնքին եւ համայն ազգիս հայոց: