Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (67) Մարտ 2017

Կիպրահայ

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆantsoutarts1a

Գեղեցիկ եւ իմաստալից աւանդոյթ է ամէն տարի Վարդանանց յիշատակը ոգեկոչել բոլոր հայագաղութներուն մէջ եւ անգամ մը եւս ներշնչուիլ Աւարայրի ոգիով եւ Վարդանանց անմեռ շունչով ու պատգամով...Այդպէս է նաեւ Կիպրոսի Նարեկ վարժարաններէն ներս, ուր Վարդանի հոգին որպէս «Հրագունդ անշէջ» կարծես կը մտնէ ամէն հայ փոքրիկի հոգւոյն մէջ, անոր մէջ ներարկելով սէր եւ խանդավառութիւն հայոց լեզուին, հաւատքին եւ հայոց հայրենիքին նկատմամբ...
Հինգշաբթի, 23 Փետրուար 2017, կ. ա. ժամը 8:30-ին, Վարդանանց տօնակատարութիւնն էր Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի հանդիսասրահին մէջ, ուր կը տիրէր արտակարգ եռուզեռ մը, ներկայութեամբը Հոգաբարձութեան ատենապետ Պրն. Վարդան Թաշճեանի, Տէր Մոմիկ քհնյ. Հապէշեանի, Տնօրէնուհի Տիկ, Վերա Թահմազեանի, ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու, ծնողներու, հիւրերու եւ ամբողջ աշակերտութեան:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ օրուան պատգամաբերը Տիկ. Թոնիա Արըճեան, որ սեղմ տողերով արժեւորեց Վարդանանց սխրագործութիւնը, մահուան գնով պաշտպանելու հայուն քրիստոնէական հաւատքը, լեզուն եւ հայրենիքը, որոնց նախադրեալները հայոց այբուբենի հրաշագործ գիւտն էր նոյն Ոսկեդարին: Ան յատկապէս նշեց որ ներկայիս եւս մենք ազգովին՝ Հայաստան եւ Սփիւռք, կը գտնուինք նոր մարտահրաւէրներու դիմաց, որոնք կը կոչուին օտարամոլութիւն, ազգային դիմագիծի ձուլման հոսանք, անմիաբանութիւն....զորս պարտինք յաղթահարել Վարդանանց ոգիով, մնալու համար հայ եւ շարունակելու մեր ազգային առաքելութիւնը, որուն սրտեռանդն լծուած է Նարեկ վարժարանը՝ մեր փոքրիկ Հայաստանը..., ըսաւ ան իր կարճ բայց դիպուկ խօսքին մէջ: Իր խօսքի աւարտին, Տիկ Արըճեան ջերմ խօսքով շնորհաւորեց Հոգաբարձութեան ատենապետ Տիար Վարդան Թաշճեանը՝ իր անուան տօնին առիթով, մաղթելով իրեն նոր ուժ ու կորով՝ շարունակելու իր դպրոցանուէր առաքելութիւնը:
Այնուհետեւ, աշակերտուհի Արաքսիա Արըճեանի հանդիսավարութեամբ, Ա. Մանկապարտէզի դեռ դողդոջուն փոքրիկներէն մինչեւ աւարտական դասարանի պարման-պարմանուհիները՝ ասմունքով, պարով, թատերական ներկայացումով պանծացուցին յիշատակն ու ոգին Վարդանանց, ապրումով, մանկապատանեկան խանդավառութեամբ եւ վարակիչ շեշտով: Յատուկ յիշատակութեան եւ գնահատանքի արժանի է Ա. Եւ Բ. Միջնակարգի ներկայացուցած «Աւարայրի ոգին եւ մեր աշակերտները» խորագիրով գեղեցիկ եւ նոր օրերու համահունչ համադրութիւնը, ուր իւրաքանչիւր աշակերտ՝ մէկ առ մէկ, իր ինքնագիր տողերով արժեւորեց եւ պանծացուց՝ Վարդանանց սխրագործութիւնը այս օրերուն շարունակող, հայոց բանակի զինուորներու քաջարի եւ աննկուն ոգին ի պաշտպանութեան հայրենեաց սրբազան հողին: Զ. Դասարանի ներկայացուցած «Հայոց պատմութեան դասը» թատրոնը, հեղինակութեամբ վարժարանիս վաստակաւոր նախկին դաստիարակ Տիկ. Աստղիկ Դաւիթեանի, նոյնպէս արժանացաւ բոլորին ջերմ գնահատանքին: Իսկ «Շորորայ» պարը, կատարողութեամբ վարժարանի Պարախումբին, Նայիրեան աղջիկներու հեզաճկուն եւ գեղանի հմայքը փոխանցեց օրուան ձեռնարկին....
Հանդիսութեան աւարտին, Երգչախումբի կատարած «Քաջ Վարդան» եւ «Մենք քաջ տոհմի զաւակներն ենք» խմբերգները, խմբավարութեամբ Պրն. Սարգիս Տէմիրճեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ Երէցկին Թամար Հապէշեանի, լրացուցիչ փայլ մը տուին հանդիսութեան:
Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեան՝ իր փակման խօսքին մէջ, բարձր գնահատեց հանդիսութեան մասնակից ուսուցիչներն ու աշակերտները եւ յատկապէս շնորհաւորեց Հոգաբարձութեան ատենապետ Վարդան Թաշճեանի անուան տօնը՝ գեղեցիկ ծաղկեփունջով մը:
Պրն Վարդան Թաշճեան՝ իր շնորհակալութեան ջերմ խօսքին մէջ, կարեւորեց նման հանդիսութիւնները, որոնք մնայուն արժէքներ են՝ հայ աշակերտին մէջ հայը կերտելու ուղղութեամբ, անոնց մէջ սերմանելու եւ արմատաւորելու սէրը հայոց լեզուին ու հաւատքին, հայոց հայրենիքին նկատմամբ:
Տպաւորիչ եւ ոգեպնդող հանդիսութիւն մը՝ արդարեւ, որ հայեցի նորոգ շունչ ու ոգի փոխանցեց վստահաբար Նարեկի մեծ ընտանիքի բոլոր անդամներուն անխտիր:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ