Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Այլազան

Մինչեւ 18 տարեկաններու բժշկութիւնը պիտի դառնայ անվճար

antsoutarts1aՀՀ կառավարութիւնը 12 միլիառ 33 միլիոն դրամ յատկացուցած է առողջապահութեան ոլորտի ամենէն հրատապ եւ կարեւոր շարք մը ծրագրերը ընդլայնելու համար:
Այսպէս, հիւանդանոցներու մէջ 0-18 տարեկաններու բժշկութիւնը պիտի դառնայ անվճար:
«Մինչեւ հիմա այդ հնարաւորութենէն կ՚օգտուէին մինչեւ 7 տարեկան, հաշմանդամ, առանց ծնողական խնամքի մնացած եւ շարք մը այլ խումբերու ընտանիքներու երախաները։ Փոփոխութեամբ՝ պետութեան կողմէ երաշխաւորուած անվճար եւ արտօնեալ պայմաններով բժշկական օգնութեան եւ սպասարկման իրաւունք ունեցող մինչեւ 18 տարեկան շահառուներու թիւը կ՚աւելնայ շուրջ 200 հազար հոգի։ Այս ծրագիրը պիտի նպաստէ առողջ սերունդ ունենալուն», ըսուած է որոշման հիմնաւորման մէջ:
Ծրագրով` առաջին եւ 2-րդ խումբի հաշմանդամներու, զինուորներու ընտանիքի անդամներուն եւ յատուկ խումբերու մէջ ընդգրկուած այլ քաղաքացիներու բժշկական օգնութեան ծրարը եւս պիտի ընդլայնուի` ընդգրկելով սրտի վիրահատութիւնը եւ նորագոյն թանկարժէք այլ արհեստագիտութիւններով կատարուող բժշկական ծառայութիւնները: