Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Այլազան

ԻՒՆԷՍՔՕ-ի 43-րդ նստաշրջանը՝ Պաքուի մէջ

antsoutarts1aՀետեւեալ լուրը կատակ չէ։
Պաքուի մէջ Յունիս 30-էն Յուլիս 10 տեղի պիտի ունենայ ԻՒՆԷՍՔՕ-ի 43-րդ նստաշրջանը, որու ընթացքին պիտի քննարկուին ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԵՐ: Երեւոյթը՝ ծիծաղելիէն շա՜տ անդին է, գայթակղեցուցիչ է։ Համաշխարհային ժառանգութեան պաշտպանութեան գործին կոչուած այդ կազմակերպութեան նիստը ինչպէ՞ս կրնայ գումարուիլ այն երկրի մայրաքաղաքին մէջ, որուն իշխանութեանց հովանիին ներքոյ՝ Ջուղայի պատմական գերեզմանատան մէջ 2003 թուականէն սկսեալ ոչնչացուեցան պատմական անգնահատելի գանձեր՝ խաչքարեր, պարզապէս որովհետեւ անոնք հայկական ժառանգութեան քաջ վկաներն էին։
Թէեւ պէտք է անմիջապէս վերյիշեցնել, որ այդ ամբողջը տեղի ունեցաւ ԻՒՆԷՍՔՕ-ի աչքերուն առջեւ, հետեւաբար՝ կարելի է համարել, որ վերջինիս եւ Պաքուի միջեւ «յանցագործ համագործակցութիւն» մը արդէն ծայր առած էր այդ օրերէն։
Հաւանաբար, ֆութպոլի «Եւրոպայի լիկա» բաժակի աւարտական մրցումին կազմակերպութիւնը Պաքուին շնորհած՝ փտած նո՛յն մտայնութիւններն են, որոնք կայացուցած են այս որոշումն ալ։ Բայց այս պարագային՝ անհեթեթութեան ձողը բարձրագոյն մակարդակին հասցնելով։