Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (85) Նոյեմբեր 2018

Այլազան

Նախագահ Արմէն Սարգսեան ստորագրեց համաներումի օրէնքըantsoutarts1a

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Շաբաթ, 3 Նոյեմբերին ստորագրեց Ազգային ժողովին կողմէ ընդունուած կարգ մը օրէնքներ:
Նախագահը ստորագրեց Էրեբունի-Երեւանի հիմնադրման 2800-ամեակին եւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան անկախութեան հռչակման 100-ամեակին առիթով քրէական գործերով համաներում յայտարարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետութեան քրէական դատավարութեան օրէնսգիրքին մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքները: