Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (85) Նոյեմբեր 2018

Այլազան

Բարձր արհեստագիտութիւններ. Երեւան մաս կը կազմէ զարգացման կարելիութիւններ ընձեռող քաղաքներու աշխարհի լաւագոյն տասնեակին antsoutarts1a

Բրիտանական Enterprise Times առցանց թերթը հրապարակած է բարձր արհեստագիտութիւններու զարգացման համար նպաստաւոր պայմաններ ընձեռող քաղաքներու լաւագոյն տասնեակը։ Երեւան յայտնուած է ցանկի 4-րդ դիրքին վրայ։ Առաջին տեղը կը գրաւէ Սան Ֆրանսիսքօն, որու «Սիլիքոնեան հովիտ»-ին մէջ հաստատուած են 39 ընկերութեան, ինչպէս նաեւ հազարաւոր սթարթափ-երու գրասենեակներ:
Երկրորդն է Նիւ Եորքը, որ երբեք չի քնանար, եւ որ ոչ միայն ֆինանսական աշխարհի կեդրոնն է, այլեւ նորարար արհեստագիտութիւններու ծաղկման ոստան է։ Առաջատար երրեակը կ՚եզրափակէ ամերիկեան Թեքսաս նահանգի մայրաքաղաք Օսթինը, ուր հաստատուած են Cisco, eBay, Facebook, Google, IBM, Indeed, Intel եւ շարք մը այլ ընկերութիւններու գրասենեակները:
Չորրորդ դիրքի վրայ կը հասնի Երեւանը։ Ուսումնասիրութիւնները ցոյց տուած են, որ 2025 թուականին Հայաստանի արհեստագիտական ոլորտին մէջ նորարարութիւններու աճին շնորհիւ ծրագրաւորողներու պահանջը պիտի եռապատկուի, հասնելով՝ 30.000-ի: Կ՚ընդգծուի, որ Հայաստանի մէջ ապրուստի արժէքը բաւական ցած է, յանցագործութեանց մակարդակը՝ նոյնպէս, իսկ մշակոյթը բազմազան է։ Բարձր արհեստագիտութիւններու ոլորտի զարգացման հեռանկարներ ունեցող քաղաքներու լաւագոյն հնգեակը կ՚եզրափակուի Սինկափուրով։ Ան Ասիոյ արհեստագիտական կեդրոններէն մէկն է, կրթութեան հրաշալի վայր։ Վեցերորդէն տասներորդ տեղերը կը գրաւեն յաջորդաբար՝ Մելպուրն, Լոնտոն, Սթոքհոլմ, Պանկալոր (Հնդկաստան) եւ Թորոնթօ: