Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Այլազան

«Բերքառատ Արցախ» կարգախօսով «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի «Թելեթոն 2017»-ին հանգանակուեցաւ 12.505.456 ամերիկեան տոլար antsoutarts1a

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի «Թելեթոն 2017»-ն իրականացաւ «Բերքառատ Արցախ» կարգախօսով, որուն ընթացքին հանգանակուեցաւ 12.505.456 ամերիկեան տոլարի նուիրատուութիւն եւ նուիրատուութեան խոստում: Հանգանակութիւնները պիտի նպատակաուղղուին Արցախի մէջ ոռոգման ջուրի ապահովման ծրագիրներու իրականացման:
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը հրապարակած է տասը մեծ նուիրատուներու ցանկը:
Շարքը կը գլխաւորէ անանուն բարերար մը Միացեալ Նահանգներէն` 2,5 միլիոն տոլար: Երկրորդը ռուսահայ գործարար Սամուէլ Կարապետեանն է` 2 միլիոն 250 հազար տոլար նուիրատուութեամբ:
Զանգեզուրի Պղնձամոլիպտենային գործարանը 350 հազար տոլար նուիրած է հիմնադրամին, Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամաւոր Սամուէլ Ալեքսանեանը` 200 հազար տոլար, Վարդանեաններու ընտանիքը` 125 հազար տոլար, «Արցախ» հայրենակցական միութեան նախագահ, գործարար Վարուժան Գրիգորեանը, գործարար Բարսեղ Բէգլարեանը, Միացեալ Նահանգներէն անանուն բարերար մը, Պաղտասարեաններու ընտանիքը, իրանահայ Հենրիկ Տէր Ղուկասեանը, «Վալեքս կրուփ»-ը` 100 հազարական տոլար: Վահէ Կարապետեանը նուիրած է 60 հազար տոլար, Ժան Մարի Ադամեանը եւ Ալպերթ Պոյաճեանը` 50 հազարական տոլար: