Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Այլազան

Վատիկան՝ Պապը Ծիծեռնակաբերդի մէջ պատկերող յատուկ դրոշմաթուղթ հրապարակած է antsoutarts1a

Վատիկան հրապարակ հանած է Փրանկիսկոս պապի 2016-ի այցերուն նուիրուած դրոշմաթուղթերու շարք մը: Անոր մաս կը կազմէ Հռոմի քահանայապետին Հայաստան կատարած պատմական այցի վերաբերեալ նմոյշը:
Դրոշմաթուղթին վրայ պատկերուած է Պապը, իր թիկունքին կ՚երեւի Ծիծեռնակաբերդի Հայոց ցեղասպանութեան յուշահամալիրը:
Պապը 2016 Յունիս 25-ին այցելած էր Ծիծեռնակաբերդ, ուր յարգանքի տուրք մատուցած էր Ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակին: