Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (75) Դեկտեմբեր 2017

Այլազան

Լուսաբանական նամակներ նախագահին եւ նախարարին antsoutarts1a

24 նոյեմբեր 2017
Պատրիարքական Տեղապահ Գարեգին Արք. Պէքճեան պատրիարքական ընտրութեան փուլերուն մասին տեղեկատուական նամակներ գրած է նախագահ Էրտողանին եւ Ներ-քին Գործոց Նախարար Սիւլէյման Սոյլուին։ Այս մասին տեղեկութիւն փոխանցուած էր Պատրիարքարանի կայքէջէն։
«Ակօս»ի քաղած տեղեկութիւններուն համաձայն նախագահին ղրկուած նամակին մէջ գրուած է Էրտողանին հայ համայնքի խնդիրներուն մօտէն հետեւելու առթած գոհունակութեան մասին։ Յիշուած է փոխ կուսակալ Ազիզ Մերճանի ստորագրութեամբ եկած ֆաքսին տեղապահի ընտրութենէն հազիւ քանի մը վայրեան ետք հասած ըլլալու դրու-թիւնը եւ ըսուած է թէ ի դէմ պետութեան ոչ մէկ քայլի չէ ձեռնարկուած։ Նոյնպէս ընդառաջելով նախագահի թելադրանքին, Կարգադիր Յանձնախումբի ընտրութիւնը յետաձգուած է 16 Ապրիլի հանրաքուէէն վերջուան թուականի մը։ Նամակին մէջ շեշտուած է պատրիարքական աթոռին թափուր ըլլալու իրողութիւնը եւ ցանկութիւն յայտնուած է բազմադարեան աւանդութիւններու սկզբունքներով նոր ընտրութիւն կատարելու ցան-կութիւնը։
Նման բովանդակութիւնով նամակ մըն ալ ուղարկուած է Ներքին Գործոց Նախարար Սիւլէյման Սոյլուին։ Այստեղ եւս նշուած է Թուրքիոյ հայոց պատրիարքի ընտրութեան նախորդ փորձերը առ ի տեղեկութիւն:
Աղբիւրը՝ Ակօս