Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

Այլազան

Էրտողանի թելադրանքը Եւրոպայի իր արիւնակիցներուն՝

antsoutarts1a"Ոչ թէ երեք,
հինգ զաւակ ունեցէք"
Եթէ վերեւ նշուած 20.000-ի թիւը ձեզ զարմացուց, պէտք է պատրաստ ըլլաք ապագային ա՛լ աւելի ապշեցուցիչ թիւեր լսելու:

Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան Էսքիշէհիրի մէջ ունեցած իր ելոյթին՝ կրակ ժայթքելէ ետք թուրք նախարարներուն մուտքը արգիլած եւրոպական կարգ մը երկիրներու հասցէին, խստօրէն քննադատած է նաեւ Եւրոպական Միութեան Արդարադատութեան ատեանը, որու վերջերս կայացուցած որոշումով՝ փափաքող պատասխանատուները, գործատէրերը կրնան լաչակի արգելք սահմանել:
"Տեսանք, որ եւրոպական երկիրներու ժողովրդավարութիւնը, ազատականութիւնը կ՚երթայ մինչեւ հոն, ուր իրենց շահերը կը թելադրեն։ Ահաւասիկ Եւրոպական Միութիւնը։ Գիտէ՞ք՝ ա՛յն, որուն կ՚ուզենք անդամակցիլ։ Այդ Եւրոպական Միութեան Արդարադատութեան ատեանն է, որ կ՚արգիլէ լաչակը։ Ձանձրացանք այլեւս, ձանձրացանք։ Ո՞ւր է. հապա կրօնական ազատութիւն, պաշտամունքի ազատութիւն կար… Եթէ ուժդ կը ներէ ինչո՞ւ չես արգիլեր (հրէական) գդակը"։ Ապա շարունակած է. "Նայէ՛ սա անկրթութեան։ Կատա՞կ կ՚ընես։ Ամէն տեսակ աւազակութիւն պիտի ընես, յետոյ ալ ճամբադ պիտի շարունակես՝ իբրեւ թէ ոչինչ պատահեր է։ Թշնամութիւն ցուցաբերող ոեւէ մէկուն կրկնապատիկովը հակադարձելը մեր ճիտին պարտքն է"։ Այնուհետեւ, Եւրոպայի Թուրքերուն դիմելով՝ կոչ ըրած է բազմաթիւ զաւակներ ունենալու՝ որպէս լաւագոյն պատասխան այն խտրականութիւններուն, որոնց զոհը կ՚ըլլան եղեր:
"Դուք Եւրոպայի ապագան էք", ըսած է ան, աւելցնելով՝ "Ձեր ապրած, աշխատած վայրերը ձեր հայրենիքներն են, տէր կանգնեցէք անոնց։ Ատիկա ձեր նկատմամբ ցուցաբերուած անքաղաքավարութեան եւ թշնամութեան լաւագոյն պատասխանը պիտի ըլլայ"։ "Ձեր զաւակները ղրկեցէք լաւագոյն դպրոցները, վստահ եղէք, որ ձեր ընտանիքները կ՚ապրին լաւագոյն վայրերու մէջ, գործածեցէք ամենէն լաւ կառքերը, բնակեցէք լաւագոյն բնակարաններուն մէջ։ Ունեցէք հինգ զաւակ, ո՛չ միայն երեք։ Դուք Եւրոպայի ապագան էք", յայտարարած է ան: