Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (67) Մարտ 2017

Այլազան

Երեսփոխան Դոկտ. Նորա Արիսեան Կը Պահանջէ Հայոց Ցեղասպանութեան Նիւթը Ներառել Սուրիոյ Բարձրագոյն Կրթութեան Մէջ

antsoutarts1a«Բերիոյ նիուզ» կը հաղորդէ, թէ երեքշաբթի, 21 փետրուար 2017-ին, Սուրիոյ խորհրդարանի գումարած նիստին, որուն ներկայ եղաւ Սուրիոյ բարձրագոյն կրթութեան նախարար Աթեֆ Նատտաֆի, երեսփոխան դոկտ. Նորա Արիսեան ելոյթ ունենալով նշեց, որ Սուրիոյ բարձրագոյն համալսարանական կրթութեան հանգրուանին «Սուրիոյ պատմութեան» եւ «Օսմանեան կայսրութեան» առարկաները չեն ներառեր պատմական իրողութեան համապատասխանող դէպքեր, որոնք տեղի ունեցած են սուրիական հողերուն վրայ եւ մաս կը կազմեն Սուրիոյ պատմութեան, ինչպէս` հայերու դէմ իրականացուած Ցեղասպանութիւնը եւ ասորիներու «Սէյֆօ»-ն, հետեւաբար դոկտ. Արիսեան պահանջեց, որ պատմական այս դէպքերուն վերաբերող նիւթը գիտական եւ պատմական ձեւով ներառուի այդ ժամանակահատուածի պատմութեան դասագիրքերուն մէջ: Դոկտ. Արիսեան նախարարին ուշադրութիւնը հրաւիրեց նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան հետ ստորագրուած գիտական եւ բարձրագոյն կրթութեան մարզին մէջ համագործակցութեան համաձայնագիրին, որ տարիներէ ի վեր չէ վերաշխուժացած:
Երեսփոխան դոկտ. Նորա Արիսեան հաստատեց, որ «համաձայնագիրը մեծ առիթ է սուրիացի ուսանողներուն համար, այնքան ատեն որ Հայաստանը տարբեր մասնագիտութիւններու մէջ 30 բարձրագոյն կրթութեան թոշակ կը տրամադրէ»: