Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (93) Յուլիս 2019

Անցուդարձ

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ՝ 2-4 ՅՈՒԼԻՍ ԲԱԶՄԱՁԱՅՆ ՔՆՆԱՐԿԵՑ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ

Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, Յուլիս 2-4 կայացած Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարը, նախաձեռնութեամբ եւ բարձր հովանաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին, ի մի համախմբեց Հայաստանէն, Արցախէն, Սփիւռքէն ժամանած աւելի քան 100 լրագրողներ, խմբագիրներ, աշխատակիցներ եւ հրապարակախօսներ:
Թուականէս առաջ, ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան կազմակերպութեամբ տեղի ունեցած շուրջ եօթը Համաժողովները Հայաստանի մէջ, Լրատուամիջոցներու ղեկավարներու մասնակցութեամբ, սկիզբը կը դնէին հայ մամուլին կարեւոր դերակատարութեան եւ մարտահրաւէրներուն նուիրուած բազմաձայն քննարկումներու: Ներկայ Համագումարը ոչ միայն դարձաւ անոնց շարունականութեան մէկ օղակը, այլեւ նոր որակ ու մակարդակ բերաւ անոնց, մասնակիցներու աւելի լայն ներկայացուցչականութեամբ, կազմակերպչական անթերի պատրաստութեամբ եւ գործադրութեամբ, քննարկուած թեմաներու լայն տարողութեամբ եւ խորութեամբ:
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը իր բարեգալուստի եւ ողջոյնի խօսքին մէջ, կարեւորութեամբ շեշտելով հայ մամուլի դերակատարումը հայ կեանքէն ներս, յատկապէս ըսաւ. «Կ'ուզենք բարձրագոյն աստիճանի կարեւորութեամբ ընդգծել, որ հայ մամուլը սոսկ տեղեկութիւն փոխանցող միջոց չէ, սովորական լրատու չէ, այլ առաքելութիւն է: Այսպէ՛ս եղած է եւ այսպէս պէ՛տք է մնայ հայ մամուլը: Առաքելութիւն ըլլալ կը նշանակէ յստակ տեսլական ունենալ: Հայ մամուլին կոչումը՝ մարդակերտումի եւ հայակերտումի դաստիարակչական դերէն անդին, սատարել է այն բոլոր արժէքներու ու իտէալներու պահպանման ու հարստացման, որոնք կը նպաստեն ազգաշինութեան ու հայրենաշինութեան, ինչպէս նաեւ պաշտպան կանգնիլ մեր ժողովուրդի ու հայրենիքի ընդհանրական ու գերագոյն շահերու եւ ձգտումներուն»:
Վեհափառ Հայրապետին յառաջ քաշած հարցադրումները յստակ էին. «Ինչպէ՞ս կրնայ հայ մամուլը մէկ կողմէն քայլ պահել միջազգային մամուլին, տպագիր թէ համացանց, դրական զարգացումներուն հետ, եւ միւս կողմէն՝ մնալ հաւատարիմ իր ազգային առաքելութեան: Ինչպէ՞ս կարելի է շինիչ ու օգտաշատ գործակցութիւն յառաջացնել մամլոյ օրկաններու միջեւ: Բազմակարծութիւն, ինչպէս նաեւ Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի իւրայատկութիւնները, պահելով հանդերձ, ինչպէ՞ս կարելի է համահայկական մտածողութեան ձեւաւորման նպաստել:Ինչպէ՞ս կարելի է ներդաշնակ ու հետեւողական կերպով, դէմ դնել Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի հակահայ քարոզչութեան: Ինչպէ՞ս կարելի է մամուլի եւ լրագրողներու յատուկ հիմնադրամներ եւ մրցանակներ հաստատել: Ինչպէ՞ս կարելի է Հայաստանի պետութեան, մեր կառոյցներուն եւ հայ մարդուն զօրակցութիւնը գործնապէս ապահովել՝ ի խնդիր հայ մամուլին առաւել զարգացման ու կազմակերպման, արդիականացման ու տարածման:....Վերջապէս, համագումարէն անդին հրամայական կը նկատենք՝ Հայաստան, Արցախ եւ Սփիւռք համատեղ գործակցութեամբ շարունակելու հայ մամուլի համահայկական առաքելութեան վերարժեւորման ու վերահզօրացման նպաստող աշխատանքները»:
Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ողջոյնի խօսքին մէջ, զոր ընթերցեց Լիբանանի մօտ ՀՀ դեսպան Վահագն Աթաբեկեան, կը յայտնէր, որ հայկական լրատուամիջոցները այսօր կանգնած են բազմաթիւ մարտահրաւէրներու դիմաց՝ թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ Արցախի եւ թէ Սփիւռքի մէջ՝ շեշտելով, որ իրենց էութեամբ ու բովանդակութեամբ իրարմէ տարբեր մարտահրաւէրներու քննարկումն ու լուծման ուղիներ գտնելը համազգային օրակարգի հարցեր են։ Փաշինեան դիտել տուած էր, որ հայ մամուլը առանցքային դերակատարութիւն ունի հայութեան վերաբերող ամէն տեսակի հարցերուն միջազգային հեղինակութիւն տալու առումով։
Համագումարին պատուոյ հիւրը, Հ.Հ. Վարչապետի Տիկին եւ «Հայկական Ժամանակ» թերթի գլխաւոր խմբագիր Աննա Յակոբեան ըսաւ, որ մամուլը ամբողջ աշխարհին մէջ ճգնաժամ կ՚ապրի եւ ասոր անմասն չի մնար հայ մամուլը։ Դիտել տալով, որ արհեստագիտութեան արագ յառաջացումով ընկերային ցանցերը հետզհետէ կը փոխարինեն աւանդական մամուլը, մանաւանդ տեղեկատուական ոլորտին մէջ, բայց եւ այնպէս մամուլը, լրատուութեան կողքին, ունի նաեւ հասարակութիւնը կրթելու, գաղափարներ յառաջ բերելու, խորքային քննարկումներ յարուցելու, կենսական հարցեր արծարծելու եւ հարցերու լուծման բանալիներ որոնելու առաքելութիւն։ Հետեւաբար, ան կոչ ուղղեց կազմակերպուած ձեւով արձագանգել հայ մամուլի մարտահրաւէրներուն։
Երեք օրերու ընթացքին, բազմաձայն եւ ամենալայն քննարկումի նիւթ դարձան հետեւեալները՝
-Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք համագործակցութիւն-խնդիրներ եւ ընելիքներ:

-Մամուլը եւ նորարար արհեստագիտութեան մարտահրաւէրները:
- Լրատւութիւնը եւ ընկերային ցանցերը:
-Տեղեկատուական անվտանգութիւնը եւ լրատւութեան հաւաստիութիւնը:
-Համահայկական խնդիրներ եւ միջազգային հանրային կարծիքի ձեւաւորում:
-Հայ մամուլի դերը հայ ինքնութեան պահպանման մէջ- լեզու եւ մշակոյթ:
-Հայ մամուլն ու բազմակարծութեան կարեւորութիւնը – խօսքի ազատութեան խնդիրները:
-Հայ մամուլը եւ ազգային պահանջատիրութիւնը:
-Համաժողովէն բխող առաջարկներ:
Համագումարը իր աւարտին հասաւ Վեհափառ Հայրապետին եզրափակիչ խօսքով։ Գնահատելէ ետք համագումարին թէ՛ նախապատրաստական եւ թէ ընթացիկ աշխատանքները, Հայրապետը ըսաւ, որ մամուլը նուիրական արժէք է եւ համագումարին ընթացքին արծարծուած նիւթերը, որոնք բազմազան ու այլազան, այժմէական ու հրատապ էին, պէտք է իրենց շարունակութիւնը ունենան համագումարէն անդին, տարբեր միջոցներով։ Նորին Սրբութիւնը գնահատեց Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի զանազան շրջանակները ներկայացնող մամլոյ մշակներուն միատեղ ներկայութիւնը, որ ինքնին պերճախօս վկայութիւն է ազգն ու հայրենիքը յուզող հարցերը միասնաբար արծարծելու։ Ան խօսեցաւ համագումարին ընթացքին տարակարծութիւններու եւ տարբեր մօտեցումներու առողջ ձեւով քննարկման, որոնք արգելք չհանդիսացան հասարակաց մտահոգութեանց բարձրացման եւ լուծումներու առաջարկութեանց։ Նորին Սրբութիւնը ընդգծեց, որ հայ մամուլը սովորական լրատուական եւ տեղեկատուական միջոց չէ, այլ անոր առաքելութիւնը համահայկական արժէք կը ներկայացնէ, իսկ այդ մէկը կարիք ունի ազատութեան, որուն մասին բազմիցս անդրադարձ կատարուեցաւ համագումարին ընթացքին, ըսաւ ան։ Հայրապետը անդրադարձաւ նաեւ համագումարին ընթացքին բարձրացած շարք մը այլ խնդիրներու, ինչպէս մամուլի որակի բարձրացման, մարդուժի, լեզուի, համահայկական հարթակ մը ստեղծելուն եւ համագործակցութեան։ Վեհափառ Հայրապետը ընդգծեց, որ մամուլը հսկայ ներուժ է, եւ հարկ է հմուտ ըլլալ կառուցողական նպատակներ նուաճելու համար անոր օգտագործման մէջ, ու իր նշումները եզրափակեց ըսելով, որ համազգային արժէքներն ու ձգտումները պէտք է դառնան մեր միակամութեան առանցքը եւ հզօրութեան աղբիւրը:
Կը մնայ ջերմօրէն շնորհաւորել եւ գնահատել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Վեհափառ Հայրապետը եւ Կազմակերպիչ Յանձնախումբը այս յոյժ կարեւոր Համագումարի նախաձեռնութեան եւ բծախնդիր կազմակերպման համար եւ մաղթել որ նման Համագումարները դառնան առնուազն երկամեայ, քանզի կը հաւատանք որ հայ մամուլը եւ անոր խօսքի ոյժը ազգային հաւաքական ինքնաճանաչման, ազգային նորոգ գիտակցութեան եւ յանձնառութեան դպրոց են ներկայ եւ բոլոր ժամանակներուն համար:
Ե. Գ.