Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (85) Նոյեմբեր 2018

Անցուդարձ

Արտակարգ ընտրութիւններու քարոզարշաւին պիտի յատկացուի 12 օր


Դեկտեմբեր 9-ին նշանակուած խորհրդարանական արտակարգ ընտրութիւններու քարոզարշաւը պիտի տեւէ կարճ ժամանակ՝ 12 օր, Նոյեմբեր 26-էն Դեկտեմբեր 7:
Նշենք, որ անցեալ տարի տեղի ունեցած սովորական ընտրութիւններու քարոզարշաւին համար տրամադրուած էր 27 օր:
Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը (ԿԸՅ) Ուրբաթ, Նոյեմբեր 2-ին հաստատած է ընտրութիւններու ժամանակացոյցը:
"Ոչ միայն քարոզարշաւն, այլեւ բազմաթիւ այլ գործառոյթներ մենք իրականացնելու ենք աւելի կարճ ժամկէտներում", յայտարարած է ԿԸՅ-ի նախագահ Տիգրան Մուկուչեան:
Արդէն Ուրբաթ օրուընէ սկսած է կուսակցութիւններու եւ դաշինքներու առաջադրումը:
Պայմանաժամը Նոյեմբեր 14-ն է: