Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (85) Նոյեմբեր 2018

Անցուդարձ

«Ճոն Պոլթըն կամ ոեւէ մէկը չի կրնար խօսիլ իմ անունով». Նիկոլ Փաշինեան

ԵՐԵՒԱն.- Շաբաթ, 27 Հոկտեմբերին, լրագրողները վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանին ուղղեցին հետեւեալ հարցումը. «Յայտարարած էք, որ 1 Մարտի գործը ամբողջութեամբ բացայայտուած է. այդ պարագային, որո՞նք են մարդոց վրայ կրակողները»: Փաշինեան պատասխանեց. «Չեմ կրնար ըսել, հապա՞ անմեղութեան կանխավարկածը: Դուք բոլորդ այդ անմեղութեան կանխավարկածի ջերմեռանդ պաշտպաններն էք»:
Միացեալ Նահանգներէն զէնք գնելու կարելիութեան վերաբերեալ Փաշինեան նշեց. «Եթէ Միացեալ Նահանգներու կողմէ կատարուի շահաւէտ առաջարկ՝ կը քննենք»:
Անդրադառնալով Ճոն Պոլթընի այն յայտարարութեան, թէ խորհրդարանական ընտրութիւններէն ետք որոշիչ քայլեր պիտի առնուին Արցախի հարցով՝ Փաշինեան նշեց. «Ճոն Պոլթըն կամ ոեւէ մէկը չի կրնար իմ անունով խօսիլ»:
Փաշինեան վերահաստատեց իր նախկին տեսակէտը. «Ես ըսած եմ, թէ պիտի չտրուի որոշում մը, որ ընդունելի չըլլայ հայ ժողովուրդին, Արցախի ժողովուրդին ու Արցախի իշխանութիւններուն համար: Ոմանք մինի փոթորիկներ կը կազմակերպեն, բայց եկէք ընդունինք, որ հարցին համընդհանուր լուծման առումով կը հասկնանք, որ որեւէ լուծում պէտք է ընդունելի ըլլայ նաեւ Ատրպէյճանի ժողովուրդին համար: Ես չեմ սեպեր, որ Ղարաբաղի հարցը լուծողը որեւէ կառավարութիւն է, կամ ես, կամ ոեւէ վարչապետ: Մի՛ սեփականաշնորհէք, ես Ղարաբաղի հարցը լուծողը չեմ: Ղարաբաղի հարցը լուծողը հայ ժողովուրդն է, Արցախի ժողովուրդը, նաեւ՝ Սփիւռքը»: