Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Անցուդարձ

Արցախի արտաքին գործոց նախարարութիւնը կ՛ողջունէ Իրաքեան Քիւրտիստանի անկախութեան հանրաքուէի իրականացումը

antsoutarts1aՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ.- Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութիւնը յայտարարութիւն մը տարածած է Իրաքեան Քիւրտիստանի մէջ, 25 Սեպտեմբերին տեղի ունեցած անկախութեան հանրաքուէին վերաբերեալ:
Յայտարարութեան մէջ, ի միջի այլոց, կ՛ըսուի. «Կ՛ողջունենք Իրաքեան Քիւրտիստանի անկախութեան հանրաքուէի իրականացումը՝ իբրեւ ՄԱԿ Կանոնադրութեամբ եւ շարք մը միջազգային հիմնարար փաստաթուղթերով ամրագրուած ժողովուրդներու ինքնորոշման եւ իրենց զարգացման ուղին ինքնուրոյն ընտրելու իրաւունքի իրականացման արարք:
Յոյսով ենք, որ հանրաքուէին արդիւնքով ստեղծուած իրավիճակը կը կարգաւորուի խաղաղ միջոցներով՝ հաշուի առնելով տարածաշրջանին մէջ կայունութեան եւ անվտանգութեան ապահովման անհրաժեշտութիւնը»: