Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (67) Մարտ 2017

Անցուդարձ

Փայլան Պիտի Դիմէ Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Դատարան

antsoutarts1a«Ակօս» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ խորհրդարանի հայազգի անդամը Թուրքիոյ սահմանադրական դատարանին կողմէ մերժում ստանալէ ետք, որոշած է դիմել Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարան:
«Երանի թէ այդ խնդիրը լուծած ըլլար երկրիս դատարանը: Եթէ դատարանը ժողովրդավարութիւնը հարուածող այդ որոշումը վերցնելու մասին վճիռ կայացնէր, այսպէս չէր ըլլար: Այս պարագային պիտի դիմեմ Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարան», յայտնած է Փայլան:
Փայլան 13 յունուար 2017-ին խորհրդարանի սահմանադրական փոփոխութիւններու առաջարկի քննարկման ժամանակ «Հայոց ցեղասպանութիւն» եզրը օգտագործելուն պատճառով իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում եւ ընդդիմադիր Ազգայնական շարժում կուսակցութիւններուն կողմէ խիստ արձագանգի հանդիպած էր: Անկէ պահանջած էին հրաժարիլ «ցեղասպանութիւն» բառէն: Այդ քայլը կատարել մերժելէն ետք, Փայլանը երեք նիստէ հեռացնելու մասին որոշում տրուած էր, իսկ անոր խօսքերը հանուած էին խորհրդարանի նիստին ատենագրութենէն:
Փայլան դիմած էր Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարան` կատարուածը որակելով իբրեւ իր երեսփոխանական անձեռնմխելիութեան խախտում եւ խօսքի ազատութեան սահմանափակում:
Թուրքիոյ սահմանադրական դատարանը 27 փետրուարին մերժած էր Փայլանի դիմումը: