Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (68) Ապրիլ 2017

ԳԵՂԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՆԿԱՐՉՈՒՀԻ

ԱԶՆԻՒ ՓԱՓԱԶԵԱՆԻ

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ antsoutarts1a

 
 
 
 
Պաշտօնական բացում՝  Չորեքշաբթի  26 Ապրիլ  2017, ժամը 7:30-ին, ԿԼՈՐԻԱ  ցուցասրահին մէջ:
Բացումը պիտի կատարէ կիպրացի անուանի նկարիչ ԱՆՏՐԷԱՍ  ԽԱՐԱԼԱՄՊՈՒՍ:
Տեւողութիւն՝  26 Ապրիլէն մինչեւ 9 Մայիս 2017 ( Երկու թուականները ներառեալ)
ՍԻՐԱԼԻՐ  ՀՐԱՒԷՐ  ԲՈԼՈՐԻՆ
Հասցէ՝ Gloria Gallery
Zinonos Sozou 3,
1075 Nicosia
Email: gloriagallery 1@gmail.com
Facebook: Gallery Gloria
 
Այցելութեան ժամեր՝
Երկուշաբթի-Ուրբաթ՝ 10:30-12:45
եւ 17:30-20:00
Շաբաթ՝ 10:30 – 12:45